15.04.2024

Viktige lovendringer arbeidsgiver – 1. juli 

Arbeidsgivere må være oppmerksomme på flere rekke viktige endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024.

 1. Frist for skriftlig arbeidsavtale

Skriftlig arbeidsavtale skal nå foreligge senest sju dager etter at den ansatte tiltrådte. Vi anbefaler naturligvis at arbeidsavtale undertegnes før den ansatte tropper opp første dag. 

 • Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Lovens § 14-6 utvider minimumskravene til hva en arbeidsavtale skal inneholde. Oppsummert gjelder dette: 

 • Om – og i hvilken grad – den ansatte fritt kan bestemme arbeidssted
 • Rettigheter til annet betalt fravær
 • Om daglig og ukentlig arbeidstid kan variere
 • Vaktordninger og regler for overtidsbetalt
 • Rettigheter til kurs- og kompetanseutvikling. 
 • Innleiers identitet hvis arbeidstaker leies ut fra bemanningsforetak

Dersom arbeidsforholdet er midlertidig må dette fremgå klart av kontrakten. I motsatt fall blir det lagt til grunn at stillingen er fast såfremt ikke annet er overveiende sannsynlig. Det samme gjelder for arbeidstid: Hvis kontrakten ikke sier noe om stillingsprosent, legges til grunn at den er 100%, såfremt ikke annet gjøres overveiende sannsynlig. 

Endringer i arbeidsforholdet skal inntas i arbeidskontrakten senest den dagen endringen trer i kraft. 

 • Forespørsel om tryggere arbeidsvilkår

En ansatt som jobber deltid og/eller midlertidig kan etter prøvetiden og etter seks måneders ansettelse be arbeidsgiver skriftlig redegjøre for muligheten for tryggere arbeidsvilkår, dvs. en anmodning om fast eller heltids stilling. Arbeidsgiver må i realiteten begrunne hvorfor dette ikke er mulig. 

Arbeidsgiver skal gi sitt begrunnede svar innen en måned, men en forsinkelse fører ikke til utvidede rettigheter i seg selv. Bestemmelsen er inntatt for å ytterligere understreke at faste heltidsstillinger skal være normen og at arbeidsgiver fortløpende skal begrunne hvorfor dette fortsatt er nødvendig.

 • Prøvetid ved midlertidig ansettelse

Hovedregelen for faste stillinger er at det kan avtales opp til 6 måneders prøvetid. § 15-6 får et nytt ledd som sier at ved midlertidig stilling, kan prøvetiden maksimalt være halvparten av ansettelsestiden. Dersom du ansetter en person på seksmåneders kontrakt kan prøvetiden derfor ikke være lenger enn tre måneder. Men dersom varigheten f.eks. er halvannet år, så kan prøvetiden uansett ikke være lenger enn seks måneder (og naturligvis ikke ni måneder). 

Reglene om forlengelse av prøvetid gjelder tilsvarende, dvs. at den kan forlenges ved sykefravær, såfremt dette er avtalt. 

 • Hvilke arbeidsavtaler omfattes av de nye reglene? 

Lovendringene gjelder for nye ansettelser etter 1. juli 2024. Men arbeidstaker kan også kreve at gammel arbeidskontrakt skal revideres og det må i så fall etterkommes senest to måneder etter at kravet ble fremsatt. 

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim