Vilkår for kriselån – nytt lovforslag

Foto: www.unsplash.com

Regjeringen har fremlagt forslag til ny lov om statlig garanti for lån til SMB-segmentet (små og mellomstore bedrifter). Loven avventer godkjenning i ESA, men etter alt å dømme vil ordningen bli som følger:

90 % garanti

Staten vil garantere for 90 % av nye lån, som skal ha en maksimal løpetid på tre år og kan kun tas opp for nye lån frem til 1. juni 2020.

Ikke refinansiering av gamle lån

Det vil i utgangspunktet ikke være mulig å overføre gamle lån til ny ordning og lånene skal ikke brukes for å innfri eksisterende gjeld. Finanskomiteen understreker at «ordningen ikke er ment til refinansiering og fremskutt nedbetaling av eksisterende lån, og dette skal heller ikke føre til at dårlige lån veltes inn under garantiordningen.

Maksimalt 50 milliarder

Ordningen har en maksimalramme på 50 milliarder kroner, som fordeles mellom bankene basert på deres markedsandeler.

Vilkår for å få lån – banken din gjør vurderingen

For å bli vurdert må din bedrift

–         ha sin virksomhet i Norge.

–         ha mindre enn 250 ansatte og en årlig omsetning under 50 millioner euro, eller en årlig balanse under 43 millioner euro.

–         Stå overfor en akutt likviditetsmangel pga. Covid-19-utbruddet.

–         Bedriften må normalt være lønnsom under vanlige markedsforhold – hvis bedriften var i vanskeligheter før årsskiftet, vil den ikke være omfattet.

Vi regner med at det vil komme en egen forskrift som sier ytterligere om vilkårene for lån, men det er banken din som skal foreta den vurdering.

Hvis du tror at din bedrift kan være omfattet av ordningen, er det viktig at du allerede nå forbereder en søknad med informasjon om bl.a. nåværende drift, øvrige tiltak som er gjort for å møte utfordringene, oppdaterte regnskaps- og balanserapporter m.v.

Hvor mye kan du få lånt?

Bedriften kan få låne det høyeste av

(i)                 2 ganger lønnskostnadene i 2019,

(ii)               25 % av omsetning i 2019 eller

(iii)              50 millioner kroner.

Men merk dere at dersom bedriften har garanterte lån fra andre finansieringsforetak, så gjelder disse begrensningene det totale lånet.

Pretor har lang erfaring med forhandling med banker og finansinstitusjoner i en bedrifts forskjellige faser, og kan bistå også ved slike søknader.

 

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no