Viktige lovendringer for deg som arbeidsgiver

Som alltid; nytt år og nye lover! Her tar vi en kort gjennomgang av de mest relevante for deg som arbeidsgiver:

Lønnstyveri

Straffeloven har fått nye bestemmelser om såkalt «lønnstyveri»: En arbeidsgiver som ikke betaler ut lønn, feriepenger eller annen godtgjøring for å oppnå en uberettiget vinning, kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Strafferammen er 6 års fengsel ved grovt lønnstyveri, hvor det bl.a. skal legges vekt på beløpets størrelse og om manglende lønnsbetaling har et systematisk eller organisert preg.

Bestemmelsen er sentral for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi må forvente at bestemmelsen raskt blir brukt i tilfeller hvor arbeidsgiver på feilaktig grunnlag tilbakeholder lønn. Retten til å holde tilbake lønn er begrenset, jf. arbeidsmiljølovens § 14-15 (3). Bortsett fra ordinære regler om pensjons- og fagforeningstrekk må det i grove hovedtrekk foreligge enten en dom eller skriftlig avtale/erkjennelse for erstatningsansvar. Vær alltid oppmerksom på at en arbeidskontrakt bør inneholde rett til å korrigeringer av feilaktige lønnsutbetalinger el.l. Mer om dette senere i en egen artikkel.

Arbeidstilsynets rett til å gi pålegg

Arbeidstilsynet gis rett og plikt til å gi pålegg og fatte enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføring av en rekke regler i arbeidslivet. Dette gjelder bl.a. arbeidstakeres merdvirkningsplikt/rett, forsvarlig arbeidsmiljø, kontrolltiltak (så som f.eks. helseopplysninger, innsyn i e-post m.v.), krav til skriftlige arbeidsavtaler, retten til fast og midlertidig ansettelse m.v.

Godkjenningsordning for bilverksteder/bilvask

Arbeidsmiljølovens § 4-1 får et nytt åttende ledd som gir departementet rett til å gi egne forskrifter om at bedrifter som «tilbyr renholdstjenester eller tjenester i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av motorvogn» skal godkjennes av Arbeidstilsynet.

Når det kommer krav om slik godkjenning, vil det være ulovlig å benytte foretak som ikke har godkjenning. Bakgrunnen er at deler av bilbransjen over lang tid har vært preget av store utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning.

Forbud mot lønn i kontanter

Det blir forbudt å utbetale lønn i kontanter, såfremt det ikke er «umulig» eller «svært byrdefullt for arbeidstaker eller arbeidsgiver» å utbetale lønnen via bank. Formålet med lovendringen er naturligvis å begrense kontant-økonomien/mulighetene for svart arbeid mest mulig.

Obligatorisk tjenestepensjon

Lov om obligatorisk tjenestepensjon får en egen straffebestemmelse hvor «den som leder» et foretak kan bli dømt til bøter eller fengsel inntil 2 år ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av lovens krav til tjenestepensjonsordning iht. minstekravene.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no