Vikarbyråer og innleie – ny viktig dom

Foto: www.unsplash.com

Kan en arbeidsgiver ansette en person på deltid og så leie henne inn i tillegg? Nei, mener Borgarting lagmannsrett i en helt fersk dom med potensielt store ringvirkninger for norsk arbeidsliv.

Den ansatte hadde en 30 % stilling i en bestemt kommunal barnehage i Oslo. I tillegg hadde hun ca. 50 % stilling i Personalhuset Staffing Group («PSG»), hvorigjennom hun ble «utleid» som «ringevikar» ved diverse fravær i både egen og øvrige barnehager i bydelen.

Fleksibelt og enkelt for arbeidsgiver, men uforutsigbart for den ansatte. Hvis kommunen hadde leid henne inn ville arbeidsmiljøloven ha gitt henne krav på fast stilling. Men det var vikarbyrået som egentlig sto for ansettelsen.– hun ønsket større stilling, men hadde fått beskjed om at hun i så fall måtte ble leid inn som ekstrahjelp via PSG.

LO gjorde gjeldende at hun hadde krav på 80 % fast ansettelse i kommunen og at innleieordningen egentlig var en omgåelse av regelverket. Dette fikk de fullt medhold i hos Borgarting, som bl.a. skriver at det ikke er. «holdepunkter i lovforarbeidene for at lovgiver har sett for seg muligheten for at innleieinstituttet skulle bli benyttet.slik det er gjort i saken her, og enn mindre vurdert en slik situasjon». Dette er nok ett av mange eksempler på at lovverket ikke holder tritt med utviklingen, bl.a. omfanget av utleie fra vikarbyrå. Da kan domstolene i enkelte tilfeller avklare situasjonen, som her.

Borgarting «skjærer gjennom formalitetene»

Borgarting lagmannsrett «skjærer gjennom formalitetene» i dette tilfelle en innleieordning, og legger arbeidsgiveransvaret på kommunen,.ved å se «bort fra at PSG var formell arbeidsgiver for (arbeidstakeren).da hun utførte merarbeidet for Oslo kommune i den aktuelle perioden. Dette innebærer at vurderingen av hennes krav med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven § 14-4 a. etter lagmannsrettens oppfatning må skje som om hun var blitt direkteengasjert av kommunen til dette arbeidet. Retten har ovenfor kommet til at det merarbeidet hun utførte i perioden,. faller inn under det som etter bestemmelsen gir rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Det er enighet mellom partene at dette merarbeidet utgjorde 50 prosent stilling. Når man legger dette til 30 prosent-stillingen hun er fast ansatt i, har hun krav på fast ansettelse i 80 prosent stilling.

Dommen vil bli forstått slik at en bedrift ikke kan leie inn en ansatt som allerede er ansatt deltid for å på den måten unndra seg vernet i arbeidsmiljøloven,. som bl.a. inkluderer rett til utvidet stilling etter § 14-4 A. Den enda mer generelle betydningen av dommen vil være at domstolene kanskje blir mer villige til å se på de reelle forholdene,. og ikke de reelle, når slik ordninger blir etablert og har som konsekvens at arbeidstakernes rettigheter blir svekket, sammenlignet med gjeldende lovverk.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.

overskrift