Varsling: Strengere krav til bedriftene

Fra årsskiftet skjerpes kravene til arbeidsgivers saksbehandling ved varslinger. Det kan varsles om flere typer forhold og flere personer kan varsle. Bedrifter med fem ansatte eller mer må etablere varslingsrutiner.

Det er ikke bare faste og innleide ansatte som kan varsle. Kretsen av potensielle varslere inkluderer nå elever, vernepliktige, sivile tjenestepliktige, fengselsinnsatte, pasienter og personer i arbeidsmarkedstiltak.

Det kan varsles om forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer eller «etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet». Loven fremhever noen eksempler: Fare for liv, helse, klima, miljø, korrupsjon/økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø og brudd på personvernet.

Ansatte kan fritt varsle arbeidsgiver, representant for arbeidsgiver, verneombud, tillitsvalgt eller advokat. Likeså kan det alltid varsles iht. egne rutiner og til offentlig myndighet.

Varselet skal behandles «innen rimelig tid» og den ansatte skal ikke utsettes for «gjengjeldelse, dvs. enhver form for ugunstig handling, praksis eller unnlatelse pga. varselet. Det kan være trusler, forskjellsbehandling, sosial ekskludering, trakassering, advarsler, endrede arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering. Varsel kan heller ikke føre til suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.

Dersom den ansatte påstår at han har blitt utsatt for gjengjeldelse, er det arbeidsgiver som må bevise at det er feil. Lykkes man ikke med det kan arbeidstaker kreve oppreisning og erstatning, uten at arbeidsgiver har utvist noen skyld. Dette er altså en svært tydelig innstramming overfor arbeidsgiver.

Hvis din bedrift har mer enn fem ansatte, så skal det etableres varslingsrutiner. Det gjelder også mindre bedrifter «dersom forholdene i virksomheten tilsier det». Vår anbefaling er å etablere slike rutiner uansett.

Rutinene utarbeides i tilknytning til HMS-arbeidet og arbeidstakere/tillitsvalgte skal samarbeide med arbeidsgiver om dette. Instruksen skal inneholde en (1) oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, (2) fremgangsmåte for varslingen og (3) arbeidsgivers fremgangsmåte ved mottak, behandling og oppfølging av varslingen. Disse rutinene skal være lett tilgjengelige for de ansatte.

 

Ta kontakt med Pretor Advokat AS ved behov for vurdering av nåværende varslingsrutiner, eventuelt utarbeidelse slike rutiner.

 

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.