Utleide ansatte: Krav på resultatbasert bonus

Foto: Unsplash.com

Har utleide arbeidstakere samme rett til resultatbasert bonus som vanlig ansatte? Ja, svarer Høyesterett i en dom publisert i dag, 2. november 2020.

Saken dreide seg om Semco Maritime AS, som leier ut fagpersonell til offshoresektoren. De leide ut til Aker BP, som hadde et bonusprogram for sine ansatte.

To innleide arbeidstakerne krevde etterbetaling av bonus fra bemanningsbyrået sitt, som om de var ansatt hos. Bedriften avslo og fikk medhold i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Høyesterett ga de ansatte medhold og argumenterte som følger:

Arbeidsutleie er underlagt et likebehandlingsprinsipp – det betyr at man bl.a. skal ha samme «lønn» som om man var ansatt, med tilsvarende lønnsnivå iht. ansiennitet. Det er bemanningsforetaket som er formell arbeidsgiver og har ansvaret for lønnen.

Aker BP hadde hatt resultatbaserte bonusordninger i mange år, dvs. at alle ansatte fikk samme bonusprosent. Som Høyesterett sier; det var klart at man skulle «belønne de ansattes felles prestasjoner som gruppe i løpet av opptjeningsåret». Det var m.a.o. ikke fremtredende hvordan hver enkelt ansatt presterte (prestasjonsbasert bonus).

Høyesterett sier så at «lønn» naturlig også inkluderer bonus «dersom bonusen er ment å gi kompensasjon for arbeidsinnsats». De peker blant annet på likebehandlingsprinsippet, som skal hindre sosial dumping og sikre «reell likestilling mellom fast ansettelse og innleie med hensyn til lønn».

Generelle bonusordninger (som i Aker BP) vil altså være inkludert i lønnen og dermed underlagt likebehandlingsprinsippet. Dommen utelukker nok heller ikke at individuelle bonusordninger kan være lønn i lovens forstand. Det er imidlertid et vilkår at man har oppfylt de bedriftsinterne vilkårene for å oppnå en bonus. Jeg tror nok likevel ikke at dommen ukritisk skal tas til inntekt for at enhver bonusordning til ansatte også vil gjelde for innleide ansatte; dommen gjaldt et helt klart tilfelle av resultatbaserte bonusordninger: Hvis selskapet gjør det bra så får alle lik bonus.

Det vil være bemanningsselskapene som får jobben med å beregne – og utbetale – de enkeltansattes bonuskrav.

 

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal jamne, thomas@pretor.no