Ny dom: Oppsigelse etter seks ukers prøvetid

Foto: www.unsplash.com

Prøvetid avtales normalt for et halvt år. Borgarting lagmannsrett fastslår imidlertid at det ikke er noe i veien for å gi oppsigelse bare etter noen uker. I en fersk dom fra juni bekrefter den også at domstolene skal være forsiktige med å overprøve arbeidsgivers rett til å vurdere ansattes egnethet i prøvetiden.  

Arbeidsmiljølovens § 15-6 fastslår at en ny ansatt kan underlegges prøvetid. Formålet med dette er å finne ut om den ansatte er faglig dyktig nok, pålitelig og tilpasningsdyktig. Dersom arbeidstakeren viser at han ikke er det, så kan det gis oppsigelse med kun 14 dagers varsel.

Rettslig prøving

Borgartings dom viser at prøvetiden absolutt er reell og at arbeidsgiver har en ganske vid rett til å selv vurdere om en ansatt passer inn i både jobb og arbeidsmiljø. Saken i korte trekk var som følger: De ble ansatt i et firma som selgere/seniorrådgivere. Arbeidstaker konstaterte at det forelå «manglende resultater, salgsfaglig dyktighet,.innsatsvilje og manglende tilpasning til arbeidet». Retten fastslår kategorisk at en slik begrunnelse ligger innenfor lovens krav. Spørsmålet var om arbeidsgiver kunne bevise dette.

Den ene ansatte tiltrådte en seniorstilling med høye krav til raske resultater. Han oppnådde imidlertid ingen kontrakter og mente at han «opptrådte som en junior telefonselger». Han burde ha tatt flere initiativ og oppnå mer, via andre kanaler. Selv om en ansatt må gis noe tid, så fant.retten det bevist at den ansatte ikke hadde vist nok innsats og initiativ.

Selv om den ansatte hadde krav på opplæring, så medførte seniorstillingen.at det uansett ble lagt større vekt på den erfaringen arbeidstakeren hadde.

Tingretten la til grunn at seks uker var for kort tid til å ha et godt nok grunnlag for å vurdere oppsigelse. Lagmannsretten er imidlertid ikke enig: «Flertallet er ikke enig i at tidsperioden i seg selv kan være avgjørende for om oppsigelsen kan anses saklig. Langt på vei er det en konkret vurdering arbeidsgiver.må foreta når det gjelder hvor lang tid en som er ansatt i prøvetid trenger for å avklare om det er grunnlag for oppsigelse eller å fortsette arbeidsforholdet. I stor grad må denne vurderingen bygge på arbeidsgiverens erfaring og kunnskap til det aktuelle arbeidet».

…domstolene skal være svært tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgiverens skjønn

 

En må også merke seg at retten peker på at «domstolene skal være svært tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgiverens skjønn» og «tidsperioden arbeidstaker får prøve seg et slikt skjønnsmessig element».

Tidselementet er med andre ord ikke i seg selv avgjørende – arbeidsgiver gis en relativt vid rett og mulighet til å foreta skjønnsmessige vurderinger av om en ansatt passer til arbeidet og viser god nok kompetanse. Dette må imidlertid gjøres konkret og kunne bevises.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.