Nye dommer om kommunens rett til å kreve tiltak fra utbyggere

Foto: www.unsplash.com

Oslo tingrett har nylig avsagt to dommer hvor kommunens krav i forbindelse med hhv. rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler ble satt til side.

Mange utbyggere har opplevd at kommunene stiller stadig strengere krav til motytelser for å få realisert byggetiltak. Som oftest aksepterer man dette fordi man ikke orker å kjøre en langvarig rettslig prosess. Nå har imidlertid to store aktører, Entra og Selvaag, gjort jobben med å prøve rimeligheten av slike krav for tingretten i første instans.

Vurderingen

Den ene saken gjaldt et boligfelt på Mortensrud i Oslo. I forbindelse med rekkefølgekrav forutsatte kommunen at utbygger etablerte.en turvei som beboerne i det aktuelle boligfeltet ikke ville få noen glede av. I den andre saken krevde kommunen at det ble bygget ny sykkelvei.og oppgradering av trikkelinje som motytelse for retten til å bygge nytt juridisk fakultet. Problemet var at denne infrastrukturen.ikke var direkte fysiske knyttet til selve utbyggingen og ellers ikke ga noe brukerne av fakultetet ville ha behov for.

Entra anførte at trikketiltaket hadde startet uavhengig av utbyggingen og opprinnelig var finansiert uten bidrag fra grunneierne. Sykkeltiltaket ble foreslått fordi det var mulig at.trikketiltaket ble gjennomført før utbyggingsavtalen ble inngått. Entra argumenterte derfor med at det ikke var planfaglige vurderinger,.men rent fiskale hensyn, som lå bak kravet. Kommunen så kort og godt en mulighet til å få finansiering for andre prosjekter.

Kommunen anla på sin side et helhetsperspektiv og anførte at utbyggingen.var et av mange prosjekt som medførte behov for oppgraderinger.

Oslo tingrett tilsidesetter kommunens krav

Dommen avfeier kommunens argumentasjon og sier at kommunens krav i stor grad er motivert av økonomi. Dette er ikke irrelevant i seg selv, men den økonomiske byrdefordelingen.må ha en nødvendig sammenheng med selve utbyggingen. Foruten en slik sammenheng «fremstår kravet først og fremst begrunnet i generelle fiskale hensyn som pbl. § 17-3 ikke åpner for.»

Dommen trekker opp noen viktige retningslinjer for både kommuner og utbyggere. Iht. dommen kan det trekkes ganske klare grenser i forhold til hva som er.tilstrekkelig knyttet til prosjektene for å kunne begrunne et krav fra kommunen.

Dommen fastslår også at retten kan prøve om et tiltak.er nødvendig i henhold til nevnte bestemmelse i plan- og bygningsloven.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.