Nedbemanning: Ansiennitet trumfer ikke alltid kompetanse

Høyesteretts «Telenor-dom» er i media fremstilt som en slags entydig «dom» på at ansiennitet trumfer kompetanse i nedbemanninger. Det er feil.

Først kort om sakens bakgrunn: En salgskonsulent i Telenor Norge ble sagt opp etter en utvelgelsesprosess hvor utvelgelseskretsen ble bestemt av kriteriene «divisjon» og «geografisk beliggenhet». Arbeidstakeren arbeidet i «business-divisjonen», som besto av 11 ansatte – ni selgere og med arbeidstaker som eneste salgskonsulent. Hun hadde 32 års erfaring, men ble overtallig.

Det rettslige grunnlaget var ikke arbeidsmiljøloven, men Hovedavtalen mellom LO og NHO § 8-2. Høyesterett understreker riktignok at ansiennitetsprinsippet står sterkere for en tariffbundet bedrift, men dette er ikke noe nytt etter f.eks. Nokas-dommens uttalelser om at «Ved å være tariffbundet har Nokas påtatt seg en særskilt forpliktelse til å følge ansiennitetsreglene, med mindre det foreligger saklig grunn til å fravike dem.»

Høyesterett sier ikke noe om at ansiennitet entydig går foran kompetanse. Telenor-saken dreide seg egentlig om størrelsen på utvelgelseskretsen; hvilke og hvor mange arbeidstakere som trekkes inn i utvelgelseskretsen er relevant i saklighetsvurderingen slik at ansiennitet også blir et reelt kriterium. Høyesterett uttaler at «hvilke eller hvor mange arbeidstakere som inngår i utvelgelseskretsen, må trekkes inn i saklighetsvurderingen når det er nødvendig for å sikre at ansiennitet blir et utvelgelseskriterium».

 

 

Telenors feil i saken var å begrense utvelgelseskretsen til et «lite antall personer – til sammen 11 – hvorav ni var selgere. Innenfor As stillingskategori – kontrakt og salgsstøtte – var det ingen andre medarbeidere. Anvendelsen av Telenor Norges generelle utvelgelseskriterier fikk altså det utslaget at det ikke var noen arbeidstakere i sammenlignbare stillinger som A kunne vurderes mot».

Dommen har derfor først og fremst betydning for fastleggelsen av utvelgelseskrets for tariffbundne bedrifter – ikke en entydig bekreftelse på at ansiennitet «trumfer» kompetanse.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.