Lydopptak i møter med arbeidsgiver

Foto: www.unsplash.com

I min jobb som advokat møter jeg stadig oftere problemstillinger knyttet til bruk av hemmelige lydopptak.

Spørsmålet om lovligheten av hemmelige lydopptak må egentlig deles i to. For det første: Er hemmelige lydopptak av samtaler ulovlige? For det andre: Kan lydopptak fremlegges som bevis i en rettssak?

Svaret på det første spørsmålet er enkelt: Det er ikke straffbart å ta opp samtaler som man selv deltar i, selv om man gjør det uten å varsle de man snakker med. Det er derimot straffbart å gjøre hemmelige opptak av andres samtaler, jf. straffelovens § 205.

Dette betyr likevel ikke at lydopptak automatisk kan brukes som bevis en rettssak. Et slikt bevis kan asvkjæres, jf. tvistelovens § 22-7, som forbyr å fremlegge bevis som er fremskaffet på «utilbørlig vis». Denne vurderingen består av to deler; først må man avklare om beviset er skaffet til veie på utilbørlig måte. Deretter må man vurdere om beviset evt. likevel tillates med grunnlag i en interesseavveining. Her kan mange forhold spille inn; bl.a. behovet for å opplyse saken sett opp mot bruken av kritikkverdige midler, vil det være støtende å fremlegge beviset, kunne beviset ha blitt fremskaffet på en annen måte, hvor alvorlig var krenkelsen osv.

.

I en lagmannsrettskjennelse fra juni 2019 hadde en ansatt tatt opp en samtale med arbeidsgivers advokat i en varslingssak. Dette kunne fremlegges. Tidligere har imidlertid domstolene nektet å føre lyd- eller videoopptak som arbeidsgiver har gjort av ansatte. Hensynet til personvern og personlig integritet har da gjort seg sterkere gjeldende. Normalt vil trolig en betydelig forskjell i styrkeforholdet mellom partene kunne bli avgjørende.

Et hemmelig lydopptak gir normalt i seg selv ikke grunnlag for oppsigelse eller avskjed, ei heller andre former for reaksjoner (korreks el.l.). Samtidig er det ikke noen tvil om at et slikt hemmelig lydopptak er et uttrykk for mistillit, og det kan stilles spørsmålstegn ved om slike opptak er i tråd med lojalitetsplikten.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.