Krav om fysisk møte foreslås unntatt for AS/ASA m.fl.

Foto: www.unsplash.com

Nærings- og fiskeridepartementet har fremmet forslag om forskrift som gjør unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. Forslaget fremmes som følge av korona situasjonen og er hjemlet i Koronaloven § 2 (Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv.)

Forslaget har høringsfrist 24. mars kl. 20:00. Forskriften ventes å bli vedtatt kort tid etter dette og vil da tre i kraft straks.

Hovedregelen i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven er at saksbehandling skjer i fysiske møter, og at undertegning av protokoller og annet skal skje skriftlig. Skal dagens krav til fysisk oppmøte ved generalforsamlinger, årsmøter og styremøter oppfylles, kan det være i strid med pålegg fra helsemyndighetene om å unngå unødvendig fysisk kontakt, eller restriksjoner på hvor mange som kan møtes.

Det er derfor behov for at styre- og generalforsamlingsmøter kan gjennomføres ved bruk av fjernmøte.

Teknologi og at møteprotokoller kan undertegnes ved bruk av elektronisk signatur.

Departementet foreslår unntak fra regler om fysisk møte i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. Aksjelovene åpner allerede for at møteprotokoller kan signeres ved bruk av elektronisk signatur. Departementet foreslår at det åpnes for dette i samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven.

Den foreslåtte forskriften vil gjelde så lenge Koronaloven gjelder. Koronaloven gjelder i første omgang kun 1 måned fra ikrafttredelse 21. mars 2020. For generalforsamlinger og styremøter som ligger lenger frem i tid vil det fortsatt være usikkerhet hvordan dette kan/skal gjennomføres.

Les hele departementets forslag her.

Skrevet av advokat/partner Pål Chr. Garlie, paal@pretor.no