Hva må arbeidsgiver være OBS på ved trekk i lønn eller feriepenger til arbeidstaker

Høyesterett skjerper arbeidsgivers trekkmulighet – en artikkel om hva 
arbeidsgiver bør være oppmerksom på i forbindelse med trekk i lønn eller feriepenger til arbeidstaker som følge av feilutbetalinger

Arbeidsgivers kan ikke fritt trekke arbeidstakeren i lønn eller i feriepenger. For feilutbetalinger er ikke lenger tilstrekkelig med en generell avtaletekst i arbeidsavtalen.

Rettspraksis viser at arbeidsgiver må sikre gode rutiner for utbetaling av lønn og feriepenger, slik at feilutbetalinger oppdages raskt og at arbeidstakerne får varsler i perioder eller situasjoner hvor tilbakebetaling som følge av feilutbetaling kan bli aktuelt.

Arbeidsgiver har to muligheter som åpner for lønnstrekk ved feilutbetaling:

  1. En avtale med arbeidstaker.
  2. Prinsippet om oppgjørskorreksjon.
  1. Kriteriene for å inngå avtale om lønnstrekk ved feilutbetaling

Ettersom avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver inngås mellom to av ulikt styrkeforhold og arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse, innebærer det at avtalen vil tolkes strengt av domstolene. Høyesterettsdommen avsagt den 17. desember 2021 legger følgende kriterium til grunn for at en slik avtale står seg ved rettslig prøving:

«… avtalen lønnstrekket bygger på, må konkretisere det aktuelle lønnstrekket i en slik grad at arbeidstakeren beholder forutsigbarhet for sine lønnsutbetalinger»

Trekk i lønn som følge av feilutbetalinger er ikke like forutsigbart for arbeidstaker som for eksempel for trekk grunnet kantinekostnader. Kantinekostnader er noe arbeidstaker selv som oftest har kontroll over, i motsetning til feilutbetalinger.

Avtalen må derfor inngås konkret i forbindelse med en feilutbetaling som har funnet sted.  Det betyr at arbeidsgiver må gå i dialog med arbeidstakeren før lønnstrekket gjennomføres. I de tilfeller arbeidstaker ikke har legitime grunner for å motsette seg trekket, må arbeidsgiver ta ut søksmål for å sikre tilbakebetaling.

  1. Kriteriene for oppgjørskorreksjon ved feilutbetaling

Årsaken til feilutbetalingen, tiden som er medgått og hvorvidt arbeidstakeren selv burde oppdaget feilutbetalingen, er kriteriene som er avgjørende for vurderingen av om arbeidsgiver kan foreta en oppgjørskorreksjon. Dersom arbeidstaker ikke frivillig går med på oppgjørskorreksjon, må arbeidsgiver uansett ta ut søksmål for å sikre tilbakebetaling.

Pretor Advokat AS bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker ved spørsmål om arbeidsrettslige problemstillinger. Ta kontakt om ønskelig på pretor@pretor.no