Høyesterettsdom: Lavere terskel for endringsoppsigelser

Foto: www.unsplash.com

Høyesterett avklarte i en dom 15. mai 2019 at terskelen for såkalt «endringsoppsigelse» er lavere enn ved «ordinære» oppsigelser. Jeg skriver her også litt om hva en endringsoppsigelse er.

Først en begrepsavklaring: En oppsigelse kan gis hvis arbeidstakers forhold gir saklig grunn til det. Loven legger an til en bred skjønnsmessig vurdering.

En «endringsoppsigelse» er en oppsigelse av nåværende arbeidskontrakt, samtidig som det gis tilbud om ny stilling. Dette er nødvendig når endringen går utover arbeidsgivers styringsrett. En endringsoppsigelse kan ikke gis fritt – i følge loven skal også denne være saklig begrunnet.

Høyesteretts avgjørelse

Den aktuelle hendelsen oppsto da overstyrmann på «MS Finnmarken» på førte skipet skader etter en grunnberøring. Dette som følge av feilnavigering og dårlig kommunikasjon med mannskapet.

Arbeidsgiver sa opp overstyrmannen og tilbød stilling som førstestyrmann. Dette innebar en degradering og lønnsreduksjon og det var ikke tvil om at endringen gikk utover styringsretten. Akkurat det var for så vidt heller ikke noen diskusjon i vår sak.

Det Høyesterett tok stilling til var arbeidsgivers anførsel om at terskelen for endringsoppsigelse er lavere enn for ordinær oppsigelse, dvs. hvor den ansatte ikke samtidig får tilbud om ny jobb.

Lovverket eller øvrige kilder sier ingenting om at terskelen skal være annerledes. Høyesterett tok imidlertid utgangspunkt i at arbeidsgiver også skal «ta hensyn til rimeligheten av oppsigelsen for arbeidstaker. Dette er en bred vurdering. Det må ved denne avveiningen også kunne legges vekt på om arbeidstakeren får fortsette i virksomheten. konsekvensen av oppsigelsen blir jo vanligvis langt mindre alvorlig da».

Dommen sier imidlertid også at dette kan variere noe fra forholdene, bl.a. hvor annerledes den nye stillingen er. En overgang fra over- til førstestyrmann var imidlertid ikke så stor at det i seg selv gjorde det urimelig å senke saklighetsterskelen.

Det er ikke nødvendigvis første gang spørsmålet har blitt reist for domstolene, men nå er det nok endelig avklart på høyeste hold: Terskelen for endringsoppsigelse er lavere enn terskelen for ordinær oppsigelse. Unntak kan bare tenkes hvis ny stilling er vesentlig forskjellig på f.eks. lønn, ansvar og rang.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.