Høyesterettsdom: Eventbyrås ansvar for personskade på RIB-tur

Høyesterett avsa 15. februar 2019 dom over et eventbyrås erstatningsansvar for at en kvinne ble påført brudd i ryggen under en tur med en såkalt RIB (rigid inflatable boat).

Fjord Events orienterte venninnegjengen, som skulle på tur i forbindelse med et utdrikningslag, om hvordan passasjerene skulle forhold seg og at de med ryggvondt eller andre plager måtte sitte bakerst i båten, der var belastningen mindre. Kvinnen ble oppfordret til å sette seg fremst og alle fikk tildelt redningsdrakter. Alle forskrifter og regler ble fulgt. Hun orienterte ikke båtføreren om at hun hadde hatt visse nakkeplager og fått konstatert redusert beintetthet.

Da båten skulle runde en ferge akselererte båten til oppunder 30 knop og kjørte inn i en metershøy bølge. Passasjerene lettet litt fra setene da båten traff bølgen og kvinnen følte at det brakk i ryggen. Etter ytterligere to bølger sank hun helt sammen. Hun ble brakt til sykehus, hvor det ble konstatert brudd i ryggen og hun endte opp med en 14-35 % invaliditet. Deretter ble hun innvilget 100 % uføretrygd.

Høyesterett skulle vurdere om eventbyrået hadde utvist uaktsomhet og tok utgangspunkt i sjølovens bestemmelser som i korte trekk tilsvarer den alminnelige uaktsomhetsnormen i erstatningsretten. Feil og forsømmelser kan medføre erstatningsansvar og båtføreren skulle sørge for «trygg befordring» og ellers «varta passasjerenes tarv på forsvarlig måte».

Den såkalte «RIB-forskriften» fra 2009 pålegger båtens eier å ha et sikkerhetsstyringssystem som bl.a. beskriver risikofaktorer og tiltak for å redusere risiko. Det skal også orienteresom bl.a. rednings- og sikkerhetsutstyr, hvordan man skal forholde seg i en nødssituasjon og at gravide og personer med rygg-, nakke- eller bekkenskader eller tilsvarende skal orienteres særskilt.

Høyesterett viste til at dette er en fartsfylt aktivitet med lette båter og store motorer og at dette må hensyntas i avveiningen. Nettopp fartsopplevelsen er noe av grunnen til at man velger RIB og det «ligger en viss aksept av risiko i kunnskapen om at turen er noe annet enn «et vanlig fjordcruise». Men noen aksept av uaktsomhet innebærer dette selvsagt ikke».

Fjord Events hadde overholdt det gjeldende regelverket. Det var laget tydelige interne instrukser, som bl.a. inneholdt pålagt informasjon til passasjeren før turene. Det var satt en maksfart på 30 knop for båtene, hvilket var strengere enn forskriften.  Det ble også vist til at Sjøfartsdirektoratets tilsyn i 2013 ikke påviste noen feil – bedriften ble beskrevet som en «en seriøs og profesjonell aktør innenfor hav-/fjordrafting med stort fokus på sikkerhet».

Sjåføren hadde lang erfaring med slike turer. Han hadde gjennomført 700-800 turer med passering av hekkbølger, uten at det var oppstått skader.

 

Kjøringen var ikke ekstraordinært farlig og han kjørte kontrollert inn i bølgene. Passasjerene måtte også forstå at det var en viss risiko forbundet med å være med på turen. De fikk informasjon om hvordan de skulle forholde seg og at eventuelle passasjerer med fysiske plager måtte si fra. Det gjorde som sagt ikke den forulykkede kvinnen.

Høyesterett mener at båtføreren ikke hadde noen plikt eller mulighet til å orientere om at akkurat der og da ville kjøre inn i en hekkbølge. Dette var en del av den generelle informasjonen man hadde fått på forhånd: «Heller ikke for øvrig er det påvist handlinger i strid med det passasjerene med rimelighet kunne forvente ved deltakelse på en slik tur. Her som ellers vil det kunne skje at noen kommer til skade, uten at det lar seg gjøre å peke på noen konkret uaktsom handling som årsak til hendelsen. Og selv om aktsomhetskravet er strengt, medfører ikke ethvert avvik fra optimal adferd at det foreligger erstatningsbetingende uaktsomhet».

Fjord Events AS ved dets forsikringsselskap ble etter dette frikjent av Høyesterett.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.