Fratreden før dom i oppsigelsessaker

En ansatt som sies opp har i utgangspunktet et krav på å stå i stillingen, dersom det blir reist søksmål. Retten gjelder frem til det foreligger rettskraftig dom eller avtale.

Etter § 15-11 kan bedriften likevel kreve at arbeidstaker fratrer hvis det er «urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling». I en dom publisert 28. august 2019 har Borgarting lagmannsrett behandlet en slik sak etter nedbemanning av en NRK-journalist.

Lovens forarbeider la terskelen svært høyt for fratreden når oppsigelsen var begrunnet i nedbemanning. Tanken var nok at når det ikke var arbeidstakerens egen feil at hun var oppsagt, så måtte retten til å stå i stillingen være sterkt beskyttet. Når oppsigelsen derimot er begrunnet i arbeidstakerens forhold så er utgangspunktet det motsatte.

Høyesterett oppsummerte den rettslige situasjonen slik i Rt. 2004 s. 1413: «I praksis har det vært lagt til grunn at når en oppsigelse er begrunnet i bedriftens forhold, skal det relativt meget til for å pålegge den oppsagte å fratre under saken selv om det for arbeidsgiver må anses urimelig at den oppsagte blir stående i stillingen,..».

Terskelen er således høy.

I Borgartings sak hadde en journalist i NRK blitt overtallig. Retten la meget stor vekt på følgende spørsmål: Hva er det mest sannsynlige utfallet av selve hovedsaken?

Likeså ble det lagt vekt på tiden som hadde gått siden oppsigelsen fant sted, samt arbeidstakers gjentatte, men mislykkede, forsøk på å finne annet egnet arbeid. Saksbehandlingen fra arbeidsgivers side fremsto som grundig og det hadde gått lang tid. Dommen berører derimot ikke spesifikt at det her dreide seg om en oppsigelse grunnet i noe annet enn forgåelser fra arbeidstaker selv.

Det er etter mitt syn få elementer som fremstår som helt særegne i dommen; antatt utfall i hovedsaken og grundighet i saksbehandlingen er alltid sentrale vurderingsmomenter. Dommen viderefører en klar tendens. at adgangen til å kreve fratreden under sakens behandling er i ferd med å bli utvidet.

Ta kontakt med Pretor Advokat AS ved arbeidsrettslige spørsmål.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.