Formuesreduksjon ved insolvens – overføring av tegninger og knowhow

Foto: www.unsplash.com

Kan overføring av produksjonstegninger til et nytt selskap være i strid.med straffelovens forbud mot å redusere formuesverdiene i et selskap som senere går konkurs? Ja, fastslår Høyesterett i en ny dom.

Straffeloven forbyr

Straffeloven forbyr en skyldner å foreta seg noe som er egnet.til å hindre at et formuesgode går til dekning av gjeld. Dette gjelder også de som handler for, eller på vegne av, skyldneren. Dette kalles gjerne også «formuesforringelse ved insolvens». Saken ble avgjort etter en gamle straffelovens § 283, men den er videreført i den nye lovens § 404 og dommen er derfor aktuell også i dag.

De tre personene hadde hatt ulike roller i to selskap som ble slått konkurs. Kort tid før konkursåpning så overførte de kopier av produksjonstegninger og ordrereserver til nye selskaper, som de også hadde sentrale roller i.

Høyesterett bekreftet lagmannsrettens vurdering

Høyesterett bekreftet lagmannsrettens vurdering av at overføringen av tegningene, medførte at de hadde redusert verdi og dermed representerte en reduksjon av boets markedsverdi. Tegningene innehold tekniske detaljer og «inneholdt ved dette blant annet know how med en økonomisk verdi».

Det er ikke nødvendig å påvise at en handling medfører at en konkret formuesverdi ikke gir noen dekning overhode. Det er nok at verdien reduseres og det er også tilstrekkelig at handlingen er «egnet til» å medføre et tap av formuesverdi – handlingen må ikke ha ført til et faktisk tap av formuesverdi for at eventuell tiltale kan bli aktuelt. Det må imidlertid vært snakk om en viss grad av nærhet mellom handlingen og den mulige verdireduksjonen; «Helt fjerntliggende og upåregnelige konsekvenser vil ikke kunne gi grunnlag for straffansvar».

Høyesteretts dom bidrar til å trekke opp tydeligere retningslinjer for hva som rammes av straffelovens bestemmelser om verdiforringelse. Også en overføring av immaterielle verdier og know-how kan medføre at verdien på det konkursrammede selskapet blir redusert. I dette tilfellet var tegningene også fortsatt i behold, men selve overføringen av kopier til konkurrerende selskap medførte en verdireduksjon og dermed et straffbart forhold.

To av de tiltalte ble dømt til 60 dagers fengsel, den tredje til 45 dager.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.