ENDRINGER I TVISTELOVEN

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Den 17. april ble det vedtatt endringer i beløpsgrensene i tvisteloven.

Endringene innebærer i korte trekk økning av verdigrensene for småkravsprosess fra kr 125 000 til kr 250 000, samt grensene for obligatorisk møte og mulighetene til å kreve dom fra forliksrådet fra kr 125 000 til kr 200 000.

Småkravsprosess

Behandling etter reglene om småkravsprosess skal sørge for en raskere og mer effektiv prosess enn behandling etter allmennprosessen, og det gjelder begrensninger for hvilke sakskostnader som kan kreves dekket av motparten etter tvisteloven § 10-5.

Ved å heve grensene for småkravsprosess senkes terskelen for å reise krav for domstolen slik at man ivaretar den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter. Samtidig reduseres den enkeltes risiko ved å bringe saken til rettsapparatet ved at man maksimalt kan idømmes kr 50 000* av motpartens saksomkostninger dersom man taper saken, mot et prinsipp om full dekning av sakskostnader etter allmennprosesslovens regler.

Obligatorisk forliksrådsbehandling

Endringene i beløpsgrensene for obligatorisk forliksrådsbehandling, medfører at flere saker må innom forliksrådet før behandling i domstolen og at partens mulighet for å kreve dom i forliksrådet utvides for krav inntil kr 200 000 (tidligere var denne grensen kr 125 000). Ved tvist om krav med formuesverdi over kr 200 000 hvor begge parter har vært bistått av advokat, kan saken bringes direkte til domstolene.

For saker som avgjøres i forliksrådet er det også en begrensning i hvilke sakskostnader som kan kreves dekket, etter tvisteloven § 6-13 kan den seirende part kun tilkjennes erstatning for rettshjelp med inntil 4 x rettsgebyret (pr. 1.1.2020 kr 1 172,00).

Endringer i beløpsgrensene for anke til lagmannsretten

I tråd med endringene for domstolens behandling etter reglene om småkravsprosess heves samtidig terskelen for anke til lagmannsretten til kr 250 000. Anke over dom i en sak om formuesverdier kan ikke fremmes uten lagmannsrettens samtykke hvis ankegjenstandens verdi er mindre enn kr 250 000. Ved vurderingen av om samtykke skal gis, skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, de behov partene har for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelse som er anket, eller ved behandlingen av saken.

Hva betyr dette?

Sett i sammenheng vil endringene innebære en vesentlig reduksjon i økonomisk risiko for den enkelte ved å prøve saken rettslig fra tidligere. Endringene er ment å tilgjengeliggjøre domstolsbehandling for den enkelte slik at domstolsbehandling ikke skal være foreholdt store aktører eller privatpersoner med god økonomi.

Endringene trer i kraft den 1. juli 2020.

 

Skrevet av advokat Lisa C. Gutvik Sæther, lisa@pretor.no


* Etter tvisteloven § 10-5 (3) åpnes det for at dersom man reiser sak eller tar til motmæle i en sak som er åpenbar grunnløs, vil man kunne bli idømt erstatning for sakskostnader uten hensyn til de begrensningene som følger av småkravsprosessens regler.