ENDRING AV REGLENE FOR GJELDSFORHANDLING FOR Å HINDRE UNØDVENDIGE KONKURSER

Photo by Michael Longmire on Unsplash

Regjeringen har lagt frem forlag om å endre reglene for gjeldsforhandlinger for å hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Et stort problem i dag er at det ved åpning av gjeldsforhandling er for lite midler igjen til å få til en løsning for virksomheten. Dette skyldes blant annet at gjeldsforhandling åpnes for sent.

Av den grunn åpnes i dag svært få gjeldsforhandlinger fordi reglene er lite egnet til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon av virksomheten. Regjeringen foreslår en midlertidig lov som vil erstatte konkurslovens regler på dette området. Den nye loven gir regler om det som kalles rekonstruksjonsforhandlinger.

Et viktig mål er å gi den utsatte bedriften flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det man har i dagens lov:
  • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller (illikvid).
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan. For tvangsakkord vil det være tilstrekkelig at et flertall av kreditorene på fordringslisten stemmer for. Kravet om minimumsdividende i tvangsakkord oppheves.
  • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
  • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere, såkalt superprioritet. Finansieringen sikres ved legalpant innenfor tilsvarende ramme som angitt i panteloven § 6-4.
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Konkurs- og restruktureringsadvokater i bransjen har etterlyst et slikt regelverk lenge. Dette vil bringe det norske regelverket mer på linje med rekonstruksjons-/restrukturerings-regelverket som er i bruk i mange EU land, og ikke minst i USA (Chapter 11) og Storbritannia (Scheme of arrangement).

Pretor Advokat har satt på et eget tverrfaglig restrukturerings- spesialengasjementsteam (se HER). Teamet vil benytte seg av det nye regelverket i restruktureringstilfeller for å sikre flere vellykkede gjeldsforhandlinger, og et redusert antall konkurser. Det er nettopp dette norske virksomheter trenger i den foreliggende koronakrisen.

 

Skrevet av advokat/partner Ståle Spjøtvold, stale@pretor.no