Endelig avklaring om permittering

Etter en periode med forvirring om når nye permitteringsregler trer i kraft, kom det avklaring i går. Her gjennomgår vi de viktigste for arbeidsgiver:

Arbeidsgiverperioden ved permittering

Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager. Dersom arbeidsgiver også kan varsle med to dagers frist, reduseres lønnsplikten til fire dager (arbeidsdager). Dette gjelder fra og med 20. mars. Så hvis du allerede har permittert og betalt lønn to eller flere dager før 20. mars, så tar staten over fra og med 20. mars.

20 dager full lønn oppad til kr. 599.148

Permitterte sikres 100 % lønn inntil 6G (kr. 599.148) fra dag 3 til og med dag 20 under permitteringen. Dette trer også i kraft fra 20. mars og ansatte får etterbetalt mellomlegg når NAV har de tekniske løsningene oppe. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver, går over på ny ordning fra og med 20. mars.

Nye krav til varselets innhold

I tillegg til det ordinære innholdet (årsak, varslingsdato, iverksettelsesdato, lengde, hel/delvis permittering og hvem som blir permittert) ber NAV om at også dette skal tas inn i varselet:

–         Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)

–         Den permitteres stillingsstørrelse

–         Når den permitterte ble ansatt i bedriften.

Vi har hittil erfart av NAV aksepterer at det sendes inn et følgeskriv med disse opplysningene.

Vilkår for permittering – to dagers varsel

Du må være spesielt grundig og spesifikk hvis du vil permittere med bare to dagers varsel. Det er ikke nok å bare henvise til korona-viruset; hindringene må være uforutsette som en følge av korona og/eller tiltak som gjøres for å hindre spredning. Det må dreie seg om mangel på arbeid eller andre forhold som det ikke var mulig å forutse eller eller innrette seg etter. Etter folketrygdlovens § 4-7 er vilkåret for permittering normalt oppfylt hvis det dokumenteres enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at det er grunnlag for permittering.

Endring i krav til permitteringsgrad for å ha rett til ytelser

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 til minimum 40 %, med virkning fra 20. mars. Hvis en fulltidsansatt permitteres to arbeidsdager i uka, har hun rett til dagpenger.

Bedriften varsler NAV med permittering av 10 eller flere

Dersom 10 eller flere blir permittert skal også arbeidstaker varsle NAV. Bruk skjemaet «Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenkninger i arbeidstiden».

Ta kontakt ved behov for hjelp knyttet til permittering eller andre personalrettslige spørsmål.

 

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne (thomas@pretor.no)