Egenmeldinger – en oversikt

En del arbeidsgivere opplever spørsmål knyttet til egenmelding. Vi skal her forsøke å gi en enkel oversikt.

Spørsmålet reguleres av folketrygdlovens §§ 8-23 til 8-27 og loven definerer først hva egenmelding er, nemlig at.«arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring».

Det fremgår uttrykkelig av § 8-23 at «skriftlig eller muntlig» egenmelding gir rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Enkelte bruker avtaler/instrukser om at egenmelding ikke kan meldes ved SMS, men at arbeidstaker må ringe. Slike instrukser er det anledning til å fastsette,.men arbeidstaker mister neppe retten til sykepenger om man sender SMS likevel. Gjentatte tilfeller av slikt ordrebrudd kan derimot få personalmessige konsekvenser.

Det er en vanlig anbefaling at man inntar i stillingsinstruks eller arbeidskontrakt at arbeidstakerne.må fylle ut en skriftlig egenerklæring etter å ha meldt muntlig fravær, dvs. straks de er tilbake på jobb. Dette kan bidra til ansvarliggjøring og redusere.risikoen for at ansatte leverer ikke reelle egenmeldinger. Ordningen er også hjemlet i arbeidsmiljølovens § 8-26. Dersom den ansatte ikke fyller ut en slik skriftlig egenerklæring kan arbeidsgiver bestemme at retten til sykepenger faller bort.

Dagens regelverk

Den ansatte må ha vært ansatt i minst to måneder for å kunne bruke egenmelding. Hvis den ansatte har blitt avbrudd i arbeidsoppholdet i mer enn to uker,.kan egenmelding først brukes etter at arbeidstaker igjen har vært på jobb i to måneder. Det er imidlertid tilstrekkelig med fire uker hvis man har vært borte pga. permittering, lovmessige permisjoner eller militærtjeneste.

En egenmelding kan ikke benyttes for mer enn tre kalenderdager om gangen, den såkalte «tredagers’en». Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med. Med andre ord kan egenmelding brukes for inntil tre sammenhengende kalenderdager i løpet av et tidsrom på 16 dager,.eller flere egenmeldinger ved atskilte fravær på sammenlagt inntil tre dager i løpet av 16 dager. Dersom en ansatt har fravær fredag, mandag og tirsdag, så må hen ha sykemelding fra.lege fra mandagen fordi hen da har gått over tre kalenderdager. Men har hen fravær onsdag, torsdag og fredag er det ikke nødvendig.å levere sykemelding for lørdag og søndag hvis hun har vanlig helgefri og møter på jobb igjen mandag.

I enkelte tilfeller kan arbeidsgiver bestemme at sykepenger ikke kan utbetales på grunnlag av egenmelding. Det gjelder når den ansatte har hatt minst fire fravær i løpet av 12 måneder uten å legge frem legeerklæring. Videre kan retten til å bruke egenmelding bortfalle når arbeidsgiver har «rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom». Dette er for så vidt samme grunnlag som kan benyttes.for å nekte utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden –.det er bare reell sykdom eller skade som gir rett til sykepenger. Bestemmelsen må naturligvis benyttes med varsomhet. Fra praksis i NAV kjenner jeg imidlertid til at man har akseptert arbeidsgivers argumentasjon i et tilfelle hvor en ansatt.opptrådte som mannekeng på et lokalt kjøpesenter samtidig med at hun var sykemeldt.

Den ansatte skal uansett få uttale seg før det fattes en beslutning og dersom.egenmeldingsretten bortfaller skal det vurderes på nytt etter seks måneder. Dersom arbeidsgiver hopper over dette momentet så er bortfall av egenmeldingsrett ikke gyldig.

Hvis arbeidsgiver har begrunnet mistanke om at egenmelding bruker som «aksjonsform i en arbeidskonflikt».kan det kreves at de ansatte fremlegger legeerklæring fra første fraværsdag så lenge aksjonen varer.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.