Bonus til innleid ansatt

Foto: www.unsplash.com

Både domstoler og lovgiver er i ferd med å dra opp retningslinjer for innleide arbeidstakeres rettigheter. Gulating lagmannsrett belyste nylige spørsmålet om innleide arbeidstakere har rett på å delta i et selskaps bonusordninger.

Saksøkerne var ansatt i Semco Maritime AS («Semco») og ble leid ut til Aker BP. De ansatte jobbet med alminnelig drift av offshore-installasjoner og mottok ordinær lønn iht. tariff.

Aker BP hadde et bonusprogram for «Fast ansatte i Aker BP (inkludert lærlinger» og de fremsatte krav om å få andel i bonusen,.basert på arbeidsmiljølovens § 14-12 a (1) bokstav f). Den gir utleide arbeidstakere samme lønnsvilkår, men regulerer ikke spørsmålet om bonus direkte. Spørsmålet var derfor hva som ligger i lønnsbegrepet.

Hva er så gjeldende rett

Høyesterett fastslo i 2018 at innleide har krav på samme reisegodtgjørelse som fast ansatte. Lovforarbeidene sier også at «alt vederlag for arbeid» skal omfattes, bl.a. overtidsbetaling, tillegg for ubekvem arbeidstid, smusstillegg etc. Departementet holdt kun pensjon utenfor lønnsbegrepet.

Reisetidsgodtgjørelse var imidlertid tett knyttet til utførelse, mens bonus primært var basert på konsernets og enhetens prestasjon: «En selskapsbonus karakteristika, formål m.v., er derfor særegen og annerledes sammenlignet med en reisetidsgodtgjørelse». Retten skiller mellom ytelser som ligger fjernt fra arbeidsutførelsen og ytelser som er et direkte resultat av arbeidet. Videre skiller den mellom ytelser som er knyttet til individuell innsats og bonuser som besluttes sentralt av bedriften pga. resultatene som er oppnådd.

Gulatings vurdering av Aker BPs bonusordning

Aker BPs bonusordning la ikke vekt på den enkeltes arbeidsprestasjon, men selskapets totale resultat. Formålet var å stimulere til lojalitet og bygge en prestasjonskultur. Bonusen var ikke noen del av de ansattes lønnsforhandlinger. Retten uttaler også at en bedrift bør kunne ha bonusordninger for sine egne ansatte uten å bli bundet til å betale innleide arbeidstakere, når hovedformålet med bonusen er å bygge en intern prestasjonskultur. Det blir også påpekt at en slik ordning vil være vanskelig å praktisere overfor innleid arbeidskraft, da den kan ha vært ansatt i kortere perioder i løpet av et driftsår.

Dommen må imidlertid også forstås slik at dersom bonusutbetalingen er tett knyttet til arbeidsprestasjonen, så kan utfallet bli annerledes slik at også innleide arbeidstakere har krav på en slik ytelse.

Skrevet av advokat/partner Thomas Lidal Jamne, thomas@pretor.no.