31.05.2023

Når avbrytes foreldelse av utbedring?

Avbrytes foreldelsesfristen når en entreprenør utbedrer en mangel? Høyesterett har besvart spørsmålet og det blir nå enda viktigere å presisere hvilke årsaker til mangelen som utbedres. Hvis det viser seg å være en annen årsak, har man ikke avbrutt foreldelsesfristen.

Først litt generelt om foreldelse: Det løper en foreldelsesfrist på tre år på arbeider som er utført av en entreprenør. Treårsfristen begynner å løpe når arbeidet er overlevert, eventuelt også fortløpende i langvarige byggeprosjekter – det vil si når arbeidene har blitt utført. Det gjelder også regler om tilleggsfrister, men det behøver vi ikke å gå inn på nå.

Når kravet er foreldet så er det bortfalt, uansett hvor rettmessig det enn måtte være.

For å unngå at et krav foreldes må oppdragstakeren/kreditor avbryte foreldelsesfristen. Det skjer for eksempel med rettslige skritt (forliksklage eller stevning), men det kan også skje ved at leverandør/entreprenør erkjenner forpliktelsen. Det kan skje ved en e-post eller et muntlig utsagn – men det kan også skje gjennom faktisk opptreden, f.eks. ved at man utbedrer en mangel.

I denne saken foretak entreprenøren undersøkelser om årsaken til et problem med varmen i et bygg. De kom frem til at årsaken var feil med innregulering og drift og de utbedret i henhold til dette. Etter at foreldelsesfristen hadde utløp kom det imidlertid en rapport som fastslo at den egentlige årsaken var manglende isolasjon i etasjeskille. Dermed var kravet foreldet.

Høyesterett kom altså frem til at det ikke er tilstrekkelig at oppdragstaker hadde rimelig grunn til å anta at man hadde erkjent mangelen. Entreprenørens opptreden må være klart og konkret rettet mot den faktiske årsaken, for at utbedringsforsøket skal ha avbrutt foreldelsesfristen. Når en entreprenør erkjenner ansvar for en mangel, så betyr ikke det at man automatisk har erkjent ansvar for andre, tilgrensende mangler, eller andre årsaker til mangelen.

Som entreprenør blir det derfor viktig å være presis på hvilket forhold man tilbyr seg å utbedre. Hvis det f.eks. viser seg at vannlekkasje har en annen årsak enn den man har utbedret (og dermed erkjent), så er ikke foreldelsesfristen avbrutt. Dette må kommuniseres skriftlig, slik at det kan etterprøves.

Mange entreprenører utbedrer forhold selv om de mener at det ikke foreligger noen mangel. Det gjør man gjerne for å yte service og beholde en god kunde. For å kunne hevde foreldelse på et senere tidspunkt er det da viktig å presisere at utbedringene ikke innebærer noen erkjennelse av ansvar.

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim