15.02.2024

Forbudet mot seksuell trakassering skjerpes

Forbudet mot seksuell trakassering skjerpes

Fra årsskiftet fikk arbeidsmiljølovens § 4-3 tredje ledd en skjerpende ordlyd som styrker ansattes vern mot seksuell trakassering. Regjeringen ønsker å gjøre lovverket tydeligere og enklere å forstå. Den som opplever trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet skal bli bedre beskyttet. 

Ordlyden i § 4-3 gjelder «trakassering, herunder seksuell trakassering, eller annen utilbørlig opptreden». Videre defineres «seksuell trakassering» som enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom». 

Ordlyden «.. eller virkning» er verdt å merke seg. Dersom den som blir utsatt for uønsket oppmerksomhet subjektivt opplever at det er plagsomt, så har man gått over grensen. Da hjelper det ikke at den plagsomme kollegaen eller kunden «ikke mente det sånn» – altså hadde «som formål» å være plagsom eller opptre ydmykende. Dette innebærer en tydeligere og lavere terskel for plagsom oppførsel. Det sentrale vil altså være hvordan offeret for slik uønsket oppmerksomhet, subjektivt opplever det. 

Det er også verdt å nevne at også § 6-1 får et nytt ledd. Det fremheves nå at verneombudet i bedriften «særlig» skal påse at «arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt». Dette bidrar også til å styrke ansattes vern mot ulike former for trakassering. Dette gjelder både fra overordnede, kolleger, kunder og leverandør – kort sagt alle man er i kontakt med i løpet av en arbeidsdag. 

Ta kontakt med Pretor dersom du ønsker bistand i forbindelse med arbeidsforhold – tlf. 73 87 81 00 eller e-post post@pretor.no

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim