12.02.2024

Forbud mot heftelser som begrenser konkurranse i dagligvaren

Forbud mot heftelser som begrenser konkurranse i dagligvaren

I dagligvarebransjen har det ikke vært uvanlig å tinglyse såkalte «negative servitutter» på eiendom. Dette betyr at eierne ikke kan drive eller leie ut til konkurrerende aktører i dagligvaren. På denne måten kan f.eks. COOP ha forsikret seg mot etablering av Kiwi-butikk på nabotomten. 

Regjeringen har sett på dette som en vesentlig konkurransebegrensning, som igjen kan føre til høyere priser på nødvendige forbruksvarer. Med hjemmel i konkurranselovens § 14 har de derfor vedtatt en forskrift som forbyr etablering av nye slike heftelser på annen manns eiendom. Den ble gitt virkning fra 1. januar 2024. 

Det er viktig å merke seg at dette ikke gjelder for eiendom som dagligvareforetaket selv eier – kun eiendom som «foretaket ikke selv eier». 

Forskriften forbyr «å etablere» slike rettigheter. Med andre ord vil ikke allerede etablerte rettigheter i annen manns eiendom bli rammet, men Regjeringen har oppfordret dagligvarebransjen til å fjerne slike servitutter likevel. Den har tydelig signalisert at om bransjen ikke tar hintet, så kan det iverksettes strengere tiltak. Hva dette går ut på, er imidlertid ikke avklart. 

Konkurransetilsynet kan gi pålegg om at negative servitutter «som er stiftet i strid med forbudet», skal slettes fra grunnboka. Dersom det ikke etterfølges innen to måneder blir det ilagt tvangsbøter fra Tilsynet.

Pretor Advokat AS bistår med alle eiendomsrettslige spørsmål – ta kontakt på 73 87 81 00 eller post@pretor.no

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim