31.05.2023

Entreprenørers anslag på forseringsvederlag ved defensiv forsering

HR-2023-534-A: Entreprenørers anslag på forseringsvederlag ved defensiv forsering.

Etter NS 8417 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser – punkt 33.8 kan en totalentreprenør velge å anse et avslag på fristforlengelse som et pålegg om forsering gitt ved endringsordre hvis byggherren helt eller delvis avslår et berettiget krav på fristforlengelse. Dette gjelder ikke dersom vederlaget for forseringen må antas å ville overstige den dagmulkten som ville ha påløpt hvis byggherrens avslag var berettiget og forsering ikke ble iverksatt, tillagt 30 %.

Høyesterett avsa nylig en dom under dissens inntatt i HR-2023-534-A om begrepet «vederlaget for forseringen». Avgjørelsen innebærer at merkostnader som følge av ineffektiv drift, så langt disse er en følge av forseringen, skal inngå i entreprenørens forseringsvederlag.

Sakens spørsmål og bakgrunn gjaldt helt konkret at det oppsto forsinkelser i et byggeprosjekt der entreprenørens krav om fristforlengelse ble avslått. Entreprenøren iverksatte som følge av avslaget forsering av arbeidet, ved å sette inn større ressurser, blant annet flere elektromontører. Totalentreprenøren hevdet at entreprenørens rett til å anse avslaget på krav om fristorlengelse som et pålegg om forsering ikke gjaldt, da vederlag for forseringen måtte antas å ville overstige den grense som følger av bestemmelsen – dagmulkt som ville ha påløpt tillagt 30 prosent. Hvis totalentreprenøren fikk medhold i sitt synspunkt om at merkostnader som følge av ineffektiv drift skal inngå i vederlagsberegningen var korrekt, innebar det at antatte forseringskostnader ville overstige et eventuelt dagmulktskrav tillagt 30 %.

Høyesterett har konkludert at merkostnader som følge av ineffektiv drift, så langt disse er en følge av forseringen, skal inngå i entreprenørens forseringsvederlag. Avgjørelsen innebærer en klargjøring av ordlyden i NS 8417 og at entreprenører som skal iverksette forsering må trekke et skille mellom ineffektiv drift som er en følge av forsering og ineffektiv drift som skyldes øvrige byggherreforhold i forseringsperioden, som skal estimeres overfor byggherren før forsering iverksettes.

Besøksadresse

Olav Tryggvasons Gate 12
7416 Trondheim